Rogius Advocatuur - disclaimer

Algemene voorwaarden

 1. Rogius Advocatuur B.V. (hierna te noemen: Rogius) is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap die tot doel heeft het uitoefenen of doen uitoefenen van de rechtspraktijk, zijnde in hoofdzaak de advocatuur.

 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding of opdracht aan Rogius, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht. Toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Niet alleen Rogius, maar ook alle personen – zowel zij die op enigerlei wijze aan Rogius zijn verbonden als ook derden – die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.

 3. Een opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door Rogius en worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Rogius, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7: 404 Burgerlijk Wetboek ("BW”), dat voor het laatst genoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7: 407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, worden volledig uitgesloten.

 4. Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten van opdrachtgevers worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan Rogius gegeven opdrachten de bevoegdheid van Rogius in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens die opdrachtgevers te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Rogius voor tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten.

 5. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Rogius gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Rogius onder die beroepsaansprakelijkheidsverzekering draagt.

  Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het honorarium in de betreffende zaak

 6. De onder 5 opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte om welke reden dan ook, een opdracht geweigerd mocht zijn of niet aangevangen zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

  Een aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of bewuste roekeloosheid van Rogius.

 7. Verstrekte opdrachten worden door Rogius uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uit voering is gegeven, geen rechten ontlenen.

 8. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening, bij gebreke waarvan Opdrachtgever van rechtswege (dus zonder dat enige aanmaning of nadere ingebrekestelling vereist is) in verzuim is. Rogius is te allen tijde bevoegd een voorschotbetaling van het honorarium en overige kosten samenhangend met de dienstverlening te vragen. Mocht enige (voorschot)betaling niet tijdig worden voldaan of onvoldoende uitzicht op betaling bestaan, dan is de client in verzuim, zonder dan een nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is. Tevens kan Rogius dan niet langer gehouden worden om haar diensten voort te zetten.

  In geval van verzuim is client over het factuurbedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling.

 9. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het niet betaalde gedeelte van de factuurbedragen (inclusief BTW). Indien Rogius haar vordering in een gerechtelijke procedure (bemiddeling, arbitrage en bindend advies daaronder begrepen) aanhangig heeft gemaakt, is Opdrachtgever gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procesgemachtigden, alsmede het aan bemiddelaars, arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en vastrecht, ook indien deze een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.
  Deze vergoeding van de kosten zal steeds, zodra (interne of externe) juridische bijstand door Rogius is ingeroepen, respectievelijk door Rogius incasso maatregelen worden genomen, zonder dat enige nadere vorm van bewijs nodig is, in rekening worden gebracht en door Opdrachtgever verschuldigd zijn.

 10. Op de rechtsverhouding tussen Rogius en haar opdrachtgevers is bij uitsluiting van ieder ander recht of Verdrag, Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter (rechtbank Zeeland West-Brabant) is bevoegd van enig geschil tussen Rogius en een opdrachtgever kennis te nemen. Voorafgaand aan voorlegging van een geschil aan de bevoegde Rechtbank staat het een client vrij een geschil met Rogius over de dienstverlening voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.